Mesajul Directorului general

 adrian_morar9      În cadrul sistemului financiar-bancar românesc, băncile cooperatiste au un loc bine determinat și, cu toate transformările şi modernizările prin care au trecut, funcţionând de-a lungul timpului, în mai multe forme de organizare şi sub diverse denumiri, acestea şi-au păstrat identitatea, respectând principiile cooperatiste, statuate la nivel internaţional. Băncile cooperatiste din ţara noastră sunt entităţi bine organizate, cu rază proprie de activitate şi cu statut propriu, guvernate de legislaţia bancară şi de normele şi reglementările interne, elaborate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP şi aplicabile tuturor unităţilor din reţea.
     Istoria de peste 165 de ani a acestor instituții de credit se constituie intr-un atu remarcabil pentru unitățile noastre, iar solidaritatea și coeziunea în identificarea și găsirea celor mai bune soluții pentru problemele cu care ne-am confruntat în ultimii ani, ne-au dat curajul unei abordări pozitive a greutăților pe care le-am întâmpinat. 
    Anul 2015, la fel ca şi ceilalţi 7 ani anteriori în care s-au manifestat efectele crizei economico-financiare, la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP a avut, totuşi, o evoluţie pozitivă, în care indicatorii de prudenţialitate bancară şi profitabilitatea s-au situat la niveluri bune, majoritatea acestora fiind în creştere de la un an la altul. Întreaga activitate a fost abordată printr-o evaluare atentă a riscurilor semnificative, atât la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste, cât şi la nivel consolidat, s-a avut în vedere natura şi compoziţia portofoliilor Băncii Centrale Cooperatiste şi ale reţelei CREDITCOOP, ținându-se seama de unele aspecte specifice ale activităţii noastre:
- organizaţiile cooperatiste de credit desfăşoară, în special, activităţi bancare tradiţionale, respectiv atragerea de resurse de la populaţie şi plasarea acestora, precum şi activităţi în parteneriat şi în mandat cu agenţi economici de importanţă naţională;
- organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP efectuează operaţiuni doar în monedă naţională;
- portofoliul de credite al organizaţiilor cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP este format, în special, din credite a căror valoare medie se situează în jurul a 10.000 lei, acordate în proporţie de 99% membrilor asociaţi;
- portofoliul de titluri deţinut de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP este format, în principal, din certificate de trezorerie, care se încadrează în categoria instrumentelor investiţionale cu risc scăzut;
- strategia de afaceri pentru anul 2015 a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP a prevăzut o creştere rezonabilă a activităţii;
- băncile cooperatiste şi agenţiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP nu au expuneri faţă de firme în insolvenţă.
     Alături de calitatea deosebită  a  activităţii de creditare desfăşurată, concretizată într-un nivel foarte mic al creditelor neperformante, precum şi de acurateţea operaţiunilor în parteneriat, băncile cooperatiste prezintă un interes deosebit şi datorită specificităţii acționariatului, atât Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, cât şi băncile cooperatiste fiind entităţi bancare, cu capital privat integral românesc.
       La Banca Centrală Cooperatistă sunt acţionare cele 41 de bănci cooperatiste afiliate, iar la acestea sunt acţionari peste 656.000 de membri asociaţi ceea ce înseamnă că sistemul bancar cooperatist dispune de o bază solidă şi diversificată de capital, care este în întregime autohton.
       În anul recent încheiat, băncile cooperatiste au menţinut un ritm de creştere a depozitelor şi a creditelor care s-a situat la nivelul mediu al creşterii din sistemul bancar. Dobânzile medii la depozite, practicate în anul 2015, au fost mai mari la începutul anului, respectiv 2,8%, ele scăzând spre sfârşitul anului la 2,3%. Şi la credite,  la nivelul   băncilor   cooperatiste, s-a manifestat o tendinţă de scădere a dobânzii, mai ales spre sfârşitul anului.
       S-a reuşit consolidarea rolului, locului şi numelui băncilor cooperatiste, ca instituţii financiare şi de credit, specializate pe categoria de clienți specifică și în zonele în care acestea acţionează. Şi cum băncile cooperatiste promovează cu prioritate creditele de consum pentru populație, putem aprecia că, pe acest segment, chiar dacă nu am urmărit în mod deosebit o anumită cotă de piață, nivelul acesteia se situează la aproape 4%. Dacă ne referim, însă, la mediul rural, unde băncile cooperatiste își desfășoară mai mult de 55% din activitate, pentru această zonă, cota de piață depășește 15% și estimăm că acest procent va putea fi îmbunătățit în viitor. S-a acţionat în permanenţă pentru reducerea costurilor, beneficiind de faptul că băncile cooperatiste acoperă în mod optim razele de operare în care își desfășoară activitatea și s-a înregistrat un nivel redus al creditelor neperformante şi, pe cale de consecinţă, un nivel rezonabil al ajustărilor de valoare.
       S-a promovat  o  politică adecvată de dobânzi pasive - pe care le-am menţinut în limite competitive - şi o politică salarială bazată pe performanţe, s-au efectuat cu atenţie investiţiile, s-a optimizat fluxul de numerar şi transportul acestuia, ţinând cont de specificul reţelei noastre, care are o mare dispersie teritorială. Faptul că fondurile proprii au crescut în mod constant, de la an la an, în special pe seama măririi capitalului social, a permis băncilor cooperatiste să desfăşoare o activitate de creditare cu costuri rezonabile.
      S-au remarcat,  și  în anul 2015, activităţile în parteneriat şi în mandat, desfăşurate de băncile cooperatiste, în special cele din domeniul încasării facturilor emise de Telekom, Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, RCS&RDS, Enel Energie S.A., Orange S.A., Cosmote, Royal Canin, Citibank etc., precum și alte câteva parteneriate aflate în curs de finalizare. Un parteneriat deosebit de rentabil l-a reprezentat derularea contractului cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, domeniu în care avem peste 173.000 de clienţi persoane fizice și juridice, unităţile noastre efectuând pentru aceştia plăţi în valoare de aproximativ 180 mil. lei.
       La 31 decembrie 2015, totalul activelor bilanţiere însuma, la nivel consolidat, 1.007 mil. lei, fiind în creștere cu 7% față de anul 2014. Valoarea totală a împrumuturilor acordate în anul anterior de către băncile cooperatiste a fost de 390 mil. lei, iar creditele restante exigibile, creanţele ataşate şi sumele de amortizat aveau, la data respectivă, un sold de 2,7 mil. lei, la valoare brută, ceea ce înseamnă o pondere de 0,4% în totalul plasamentelor.
      Soldul depunerilor pe termen la nivel consolidat a fost de peste 560 mil. lei, cu o creştere de 6% faţă de anul precedent. S-a urmărit cu atenţie, pe tot parcursul anului trecut, realizarea unui nivel corespunzător al lichidităţii, pe ansamblul reţelei, acesta fiind de 27%. De asemenea, s-a calculat şi s-a urmărit rata fondurilor proprii totale care, la 31 decembrie 2015, era de 29,4%, comparativ cu 17,5% în sistemul bancar..
     Considerăm că s-a realizat un nivel rezonabil al profitului – de 5,3 mil. lei, având în vedere că, şi în anul 2015, am înregistrat costuri suplimentare generate de amenajări şi modernizări ale spaţiilor, asigurarea măsurilor de securitate, investiţii în tehnică de calcul, cheltuieli cu dobânzi la depozitele pe termen, costuri legate de constituirea rezervei minime obligatorii, a rezervei mutuale de garantare, contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, precum şi alte categorii de cheltuieli, cu influenţă directă asupra profitului.
        În ultimii ani, s-au intensificat eforturile pentru modernizarea sediilor băncilor cooperatiste și pentru procurarea de tehnică de calcul și aparatură de birou, iar faptul că aproape toate unitățile noastre dispun de sedii proprii constituie un argument pentru a ne putea situa, din punct de vedere al exigenței activității bancare, la nivelul cerut. În rețeaua noastră, valoarea imobilizărilor corporale, la finele anului trecut, a fost de 75 mil. lei, iar volumul investiţiilor realizate de organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, s-a ridicat la 4,9 mil. lei.
       Putem constata că cele mai multe bănci cooperatiste  s-au consolidat  din punct  de  vedere organizatoric, iar în marea lor majoritate, salariaţii acestora, atât la nivel de conducere, cât şi de execuţie, şi-au făcut datoria, au depus eforturi deosebite în această perioadă de maximă solicitare, concentrându-se pe gospodărirea atentă a patrimoniului unităţilor, pe utilizarea eficientă a fondurilor proprii şi, mai ales, pe servirea promptă şi civilizată a clienţilor noştri.
       Prin faptul că un număr însemnat de bănci comerciale şi-au redus, în ultimii ani, în mod semnificativ reţelele de unităţi, ni s-a creat un teren favorabil, atât din punct de vedere al oportunităţii de recrutare de noi clienţi, cât şi de deschidere de noi unităţi, în zonele cu potenţial bancar. Apreciem că pe linia operaţiunilor financiare în mandat există un număr însemnat de convenţii de colaborare cu diverşi parteneri şi că este deosebit de important ca operaţiunile pe care deja le derulăm să fie efectuate de către toate unităţile noastre şi cu un număr tot mai mare de clienţi.
      Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP a întreprins, şi va întreprinde în continuare, demersuri pentru cunoaşterea sistemului nostru, în special pentru partenerii tradiţionali, pentru instituţiile financiare partenere, precum şi pentru altele, prin apariţia unor articole de specialitate, în publicaţii de profil. Dar, adevărata promovare a activităţilor, a produselor bancare oferite, precum şi a detaliilor legate de dobânzi, comisioane şi altele asemenea, care să ajungă direct la ţintă, la clienţii potenţiali, constituie atributul exclusiv al băncilor cooperatiste, care se adresează clienţilor din raza proprie de operare.
        Vom avea, ca  şi  până  acum, o atitudine de respect faţă de membrii noștri, vom fi mereu atenţi cu aceștia, având în vedere că tradiţia organizaţiilor noastre ne obligă la ataşament faţă de asociaţi şi de valorile cooperatiste şi că deosebirea dintre activitatea băncilor cooperatiste şi cea a băncilor comerciale constă tocmai în apropierea şi încrederea care se manifestă, şi s-a manifestat întotdeauna, între unităţile cooperatiste, membrii lor asociaţi şi clienţi. Cunoaşterea reciprocă, permanenta colaborare cu clienţii, stabilitatea unităţilor şi continuitatea activităţilor sunt lucruri pe care le vom avea în vedere, atât pentru fidelizarea clienţilor existenţi, cât şi pentru a-i convinge pe alţii să acceseze produsele şi serviciile oferite de băncile cooperatiste.
      Avem toate motivele să privim viitorul cu demnitate şi cu încredere în forţele noastre, întrucât cooperația de credit a demonstrat, mai ales în ultimii ani, că este una dintre cele mai reușite unități de tip asociativ din România și o componentă importantă a economiei sociale.
      S-a finalizat cu succes reorganizarea pe baze noi a băncilor cooperatiste, care au intrat în pretențioasa familie bancară, acestea dispunând de un potențial uman și de resurse interne deosebite și, mai ales de o valoroasă experiență profesională, determinată atât de multiplele și desele modificări legislative, cât și ale reglementărilor bancare aplicabile unităților noastre.
        Atât conducerea Băncii Centrale Cooperatiste, cât şi salariaţii acesteia sunt și vor fi aproape de băncile cooperatiste din reţea, întotdeauna receptivi la problemele şi preocupările lor şi vor acţiona pentru apărarea demnităţii organizaţiilor cooperatiste şi a intereselor acestora, militând pentru întărirea prestigiului şi pentru consolidarea lor, ca unităţi componente ale sistemului financiar – bancar românesc.
        Ne dorim să realizăm, şi în acest an, ceea ce ne-am propus, să înfăptuim obiectivele strategice pe care le-am prevăzut, care sunt realiste şi cu un potenţial de risc relativ scăzut, să depăşim împreună toate greutăţile şi să fructificăm experienţa pe care am dobândit-o în ultimii ani, pentru dezvoltarea unităţilor din reţeaua CREDITCOOP.

Dr. Adrian Morar 

Director general al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP

             
St-PH-@trn-M
 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     electrica