Notificare clienți relevanți CRS și FATCA

   Având în vedere prevederile articolului 62 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale Ordinului de aplicare nr.1939 /2016, începand cu 1 ianuarie 2016, organizațiile cooperatiste de credit din Rețeaua CREDITCOOP în calitatea lor de instituții de credit au obligaţia să selecteze și să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. , informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii nerezidenţi.

   A.N.A.F. colectează datele transmise de instituțiile de credit în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale.

 

    Romania a încheiat cu Statele Unite ale Americii Acordul pentru îmbunatațirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București și ratificat prin Legea nr.233/2015. De asemenea, România a incheiat și Acordul multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare și implementare CRS (Standardul global pentru schimbul de informații financiare), inițiat de OECD (Organizația Economică de Cooperare și Dezvoltare) și Comisia Europeană, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 și ratificat prin Legea nr. 70 din 25 aprilie 2016.

 

    Informațiile ce se vor transmite la A.N.A.F. cu privire la conturile detinute de Titularii de cont rezidenți fiscali în altă țară decât România, sunt, în principal, urmatoarele:   În cazul unei persoane fizice care este Titular de cont și persoană raportabila: numele, adresa, jurisdicția de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscala (NIF) și data și locul nașterii;

  1. 1.   În cazul unei entitați (persoană juridică) care este Titular de cont și persoană raportabilă: denumirea, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);
  2. 2.   În cazul unei entități care este Titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe Persoane care o controleaza și care fac obiectul raportării: numele, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității;
  3. 3. numarul de cont si soldul conturilor
  4. 4. in cazul conturilor de depozit si altele – cuantumul brut total platit/ creditat in legatura cu respectivul cont, al dobanzilor
  5. 5. orice alte date si documente solicitate conform legii de catre autoritate;

   Această prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care incumbă băncii iar, potrivit art. 5 alin. 1 litera c) al Legii nr.677/2001 (republicată, cu modificările și completările ulterioare), consimțamântul persoanei vizate nu este necesar.

  În ceea ce priveşte datele sale personale, clientul îşi poate exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în mod special următoarele drepturi:

    a) dreptul la informare; b) dreptul de acces la date; c) dreptul de intervenţie asupra datelor; d) dreptul de opoziţie; e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; f) dreptul de a se adresa justiţiei.

    În cazul în care clientul doreşte să facă uz de drepturile sale legale prevăzute de Legea nr. 677/2001, va adresa o cerere scrisă unităţii teritoriale a Băncii la care clientul are deschise conturile, prin una dintre modalităţile prevazute în Condiţiile Generale de Afaceri.

 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     UPC Romania    electrica