C O N V O C A R E


     În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 25 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Plevnei nr. 200, sector 6, nr. de ordine în registrul comerţului J40/8830/1996, având Cod  Unic  de  Înregistrare  RO361323, întrunit în data de 28.02.2018 convoacă Adunarea Generală la data de 26 aprilie 2018 ora 9:30, la PHOENICIA Grand Hotel, situat în Municipiul Bucureşti, b-dul. Alexandru Șerbănescu nr.87, sector 1.   


Ordinea de zi este urmatoarea:

 

1. Raportul Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico – financiare obţinute de organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP în anul 2017.
2. Rapoartele auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2017 şi la concluziile rezultate în urma verificării situaţiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP şi a situaţiilor financiare consolidate ale reţelei CREDITCOOP pe anul 2017.
3. Aprobarea  situaţiilor  financiare  individuale  ale  Băncii  Centrale  Cooperatiste  CREDITCOOP pe anul 2017, precum şi a situaţiilor financiare consolidate ale reţelei CREDITCOOP pe anul 2017.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
6. Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2018.
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP şi/sau a sediilor agenţiilor sale, la solicitarea unor agenţi economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum şi în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituţii de credit, în anul 2018.
8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP şi BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.
9. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
10. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani..
11. Adoptarea  Hotărârii  Adunării  generale  a  Băncii  Centrale  Cooperatiste  CREDITCOOP din data de 26 aprilie 2018.

    Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia reprezentaţilor băncilor cooperatiste   afiliate,   la   sediul   Băncii   Centrale   Cooperatiste   CREDITCOOP   din   Bucureşti, Calea Plevnei nr. 200, sector 6.

    Dacă la data de 26 aprilie 2018 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de  27  aprilie  2018, la  aceeaşi  oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea ordinii de zi.


Presedintele Consiliului de administratie
al Bancii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP

Aristide Iordache

 

 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     UPC Romania    electrica