H O T Ă R Â R E A Nr. 23


a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP din data de 26 aprilie 2018

 

         
       Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit  şi  adecvarea  capitalului,  aprobată  cu  modificări  şi  completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările  şi  completările ulterioare, ale  Legii  nr.  31/1990  privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP,  Adunarea  generală  a  Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 200, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare RO361323, număr de ordine în registrul comerţului J40/8830/1996 şi număr de ordine în Registrul Instituţiilor de Credit ROCC-CC-01-40-0001, ţinută la Bucureşti în data de 26 aprilie 2018,

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1. Aprobarea  Raportului  Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico – financiare obţinute de organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP în anul 2017.
  Art.2. Aprobarea  situaţiilor  financiare  individuale  ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017, precum şi a situaţiilor financiare consolidate ale reţelei CREDITCOOP pe anul 2017.
    Art.3. Aprobarea  repartizării  profitului  Băncii  Centrale  Cooperatiste  CREDITCOOP  pe  anul 2017.
   Art.4. Aprobarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
     Art.5. Aprobarea  Strategiei  de  afaceri  a  Băncii  Centrale  Cooperatiste  CREDITCOOP pe anul 2018.
    Art.6. Aprobarea  ipotecării  sau  gajării  sediului  social  al  Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP şi/sau a sediilor agenţiilor sale, la solicitarea unor agenţi economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum şi în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituţii de credit, în anul 2018.
    Art.7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP şi BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.
     Art.8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
    Art.9. Realegerea membrilor Consiliului  de  administraţie  al  Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani, respectiv: dl. Iordache Aristide, dl. Morar Adrian Ioan, d-na Mischie Simona Maria, d-na Florea Maria şi d-na. Alecu Elena Livia.
            Aprobarea, pentru exerciţiul financiar al anului 2018, a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al CREDITCOOP, care se va putea majora periodic, în condiţiile prevăzute de lege şi de actul constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.
           Aprobarea ca la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP să fie numit un singur membru   al   consiliului   de    administraţie    care   trebuie   să   fie   independent,  în  conformitate cu prevederile legale în vigoare.
     Realegerea membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani, respectiv: dl. Iordache Aristide, dl. Morar Adrian Ioan, d-na Mischie Simona Maria, d-na Florea Maria şi d-na. Alecu Elena Livia. Aprobarea, pentru exerciţiul financiar al anului 2018, a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al CREDITCOOP, care se va putea majora periodic, în condiţiile prevăzute de lege şi de actul constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.
             Aprobarea ca la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP să fie numit un singur membru al consiliului de administraţie care trebuie să fie independent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
     Art.10.  Prezenta  Hotărâre  va  fi  depusă  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă Tribunalul Bucureşti, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP

Aristide Iordache

 
Secretar al adunării generale

                                                                                                Irina Voicu


 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     UPC Romania    electrica