Atributii CREDITCOOP

atributiiBanca Centrala Cooperatista CREDITCOOP este institutia de credit constituita prin asocierea de banci cooperatiste, în scopul gestionarii intereselor lor comune, urmaririi centralizate a respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor-cadru, aplicabile tuturor bancilor cooperatiste afiliate,  prin exercitarea supravegherii si a controlului administrativ, tehnic si financiar asupra organizarii si functionarii acestora, denumita în continuare banca. Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural, a caror activitate se desfasoara, cu precadere, pe principiul într-ajutorarii membrilor cooperatori.

 Reteaua CREDITCOOP este ansamblul format din Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP si bancile cooperatiste afiliate la aceasta.

Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP asigura promovarea intereselor bancilor cooperatiste afiliate, având urmatoarele atributii principale:

a) reprezentarea intereselor comune economice, financiare, juridice, social-culturale ale bancilor cooperatiste afiliate, în fata Bancii Nationale a României, a institutiilor publice si a instantelor judecatoresti;

b) urmarirea si asigurarea coeziunii si bunei functionari a întregii retele, scop în care Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP întreprinde toate masurile necesare pentru a garanta lichiditatea si adecvarea capitalului la riscuri la nivelul fiecarei organizatii cooperatiste de credit si al retelei în ansamblul sau, inclusiv, daca este cazul, prin acordarea de asistenta financiara bancilor cooperatiste afiliate;

c) emiterea actului constitutiv-cadru si a altor reglementari-cadru pentru organizarea activitatii în cadrul retelei;

d) supravegherea bancilor cooperatiste afiliate, în ceea ce priveste respectarea de catre acestea a dispozitiilor legii si reglementarilor emise de Banca Nationala a României, a actului constitutiv-cadru si a reglementarilor-cadru ale casei centrale si exercitarea controlului administrativ, tehnic si financiar asupra organizarii si administrarii acestora;

e) garantarea în întregime a obligatiilor bancilor cooperatiste afiliate, sens în care dispune masurile necesare pentru asigurarea platii de catre acestea a contributiilor stabilite;

f) lichidarea bancilor cooperatiste afiliate;

g) raportarea, în conformitate cu reglementarile în vigoare, a datelor si informatiilor solicitate de Banca Nationala a României;

h) asigurarea gestionarii resurselor disponibile din retea;

i) asigurarea decontarii operatiunilor de încasari si plati între bancile cooperatiste afiliate si a operatiunilor de încasari si plati ale propriei retele în relatia cu trezoreria statului si cu celelalte institutii de credit, prin contul curent deschis la Banca Nationala a României;

j) instruirea personalului si organizarea de actiuni cu caracter social-cultural de interes comun.

In vederea îndeplinirii atributiilor specifice, Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP poate face recomandari si poate dispune masuri fata de bancile cooperatiste afiliate sau poate propune Bancii Nationale a României aplicarea de sanctiuni. Constituirea, functionarea, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea, divizarea si lichidarea organizatiilor cooperatiste de credit urmeaza regimul societatilor pe actiuni. Organizatiile cooperatiste de credit au un numar variabil de membri cooperatori sau, dupa caz, de banci cooperatiste afiliate iar capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit este variabil si este format din parti sociale de valoare egala. Valoarea nominala a unei parti sociale este stabilita prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mica de 10 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Ele sunt indivizibile si nu pot fi vândute, cesionate sau gajate decât numai între membrii cooperatori, cu exceptia cazurilor de încetare a calitatii de membru potrivit actului constitutiv, respectiv între bancile cooperatiste afiliate la Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP. Respectarea cerintelor prevazute în Regulamentul nr.25/30/14.12.2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii se asigura de catre Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP pentru activitatea proprie, precum si pentru cea a întregii