Organizarea CREDITCOOP

organizareaAdunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al fiecarei organizatii cooperatiste de credit. Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterea unor probleme inscrise pe ordinea de zi, este obligata: sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar; sa stabileasca programul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator. Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste printre altele asupra: schimbarii obiectului de activitate al bancii; prelungirea duratei de functionare; majorarea capitalului social.

 

Consiliul de administratie al fiecarei organizatii cooperatiste de credit are, printre altele, urmatoarele atributii: examineaza si confirma situatiile financiare anuale; aproba politica de credite, nivelul obligatiilor si al angajamentelor bancii; aproba creditele ce nu se inscriu in politica din domeniul creditarii, a celor care depasesc un procent de 10% din fondurile proprii sau presupun un risc ridicat; aproba masuri de recuperare a creditelor neperformante; stabileste nivele acceptabile pentru riscurile semnificative, evalueaza, monitorizeaza si administreaza aceste riscuri; aproba planul anual de audit intern ; aproba procedurile de stabilire a competentelor si responsabilitatilor in domeniul administrarii riscurilor; stabileste regimul de angajare a patrimoniului bancii, aproba structura organizatorica si de personal a bancii; aproba normele de lucru; aproba, numeste si stabileste competentele comitetului de administrare a riscurilor, ale comitetului de credite, comitetului de audit si comitetului pentru securitatea muncii; aproba infiintarea de unitati teritoriale; stabileste competentele comitetului de directie, aproba atributiile conducerii executive; numeste auditorul intern, aproba competentele si examineaza rapoartele acestuia. In plus fata de atributiile enumerate, Consiliul de administratie al Bancii Centrale Cooperatiste aproba planul anual de supraveghere a bancilor cooperatiste din retea.

Conducatorii organizatiilor cooperatiste de credit propun spre aprobare consiliului de administratie, regulamentul de functionare al organizatiei cooperatiste de credit care va stabili cel putin: structura organizatorica, atributiile fiecarui compartiment si relatiile dintre acestea, atributiile agentiilor si altor sedii secundare; competentele si atributiile directorilor agentiilor si ale altor sedii secundare, urmarind respectarea cerintelor de prudenta impuse de lege.

Comitetul de audit: analizeaza si formuleaza recomandari privind politica si strategia cooperatiste de credit in domeniul controlului intern, auditului intern, auditului extern, precum si numirea auditorului financiar; incurajeaza comunicarea intre membrii consiliului de administratie, conducerea executiva, auditorul intern, auditorul financiar.

Comitetul de administrare a riscurilor constituit la nivelul fiecarei organizatii cooperatiste de credit are urmatoarele atributii: asigura informarea consiliului de administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative ce ar putea influenta profilul de risc al bancii; dezvolta politici si proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semificative. Comitetul de administrare a riscurilor stabileste procedurile de administrare a riscului de credit, riscului de piata, riscului operational, riscului de lichiditate. Comitetul de administrare a riscurilor stabileste limite corespunzatoare pentru expunerea la riscuri, analizeaza in ce masura planurile alternative corespund situatiilor neprevazute, efectueaza teste de stres asupra riscurilor. Comitetul de administrare dispune masuri pentru monitorizarea riscurilor. Comitetul pentru administrarea riscurilor contribuie la: alegerea profilului de risc; stabilirea obiectivului si a strategiei pentru fiecare risc semnificativ; determinarea pragurilor de la care riscurile devin semnificative; determinarea raportului acceptabil dintre risc si profit; transpunerea in norme si proceduri si manuale a politicilor privind administrarea riscului. Comitetul de administrare a riscurilor a preluat si atributiile.

Directia administrare riscuri constituita la nivelul Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP are urmatoarele responsabilitati: atingerea obiectivelor propuse privind managementul riscului; gestionarea superioara a riscurilor; evidentierea riscurilor inacceptabile; monitorizarea expunerilor; formularea strategiei de risc; propune profilul de risc; elaborarea politicilor de risc; evaluarea fatorilor de risc; asigurarea, in colaborare cu alte structuri, a planului de continuitate si de criza a lichiditatii; implementarea procedurilor de management al riscurilor.         

In vederea implementarii procedurilor de management al riscurilor, la nivelul fiecarei banci cooperatiste a fost desemnata o persoana care asigura administrarea corespunzatoare a riscurilor si care are, in principal urmatoarele atributii: efectueaza lunar sau atunci cand situatia o impune analize asupra respectarii limitelor stabilite pentru riscuri si face recomandari cu privire la masurile care trebuie intreprinse in situatia depasirii acestora; informeaza in scris comitetul de administrare a riscurilor cu privire la evolutia indicatorilor de risc si problemele care pot influenta profilul de risc al bancii cooperatiste; intocmeste situatiile operative care cuprind indicatorii de urmarire, monitorizare si interpretare a riscurilor aferente activitatii desfasurate de banca cooperatista;urmareste si analizeaza limitele corespunzatoare privind expunerea la riscuri, pentru conditii de criza, in conformitate cu marimea, complexitatea si situatia financiara a bancii cooperatiste; elaboreaza si propune solutii pentru imbunatatirea procedurilor si regulilor interne privind administrarea riscurilor semnificative; raporteaza conducerii bancii cooperatiste, comitetului de administrare a riscurilor si directiei administrare riscuri din cadrul Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP orice tip de incalcari ale limitelor de risc si/sau prudentiale.