Credite persoane fizice

pic_prod1. Credite acordate de catre Bancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP

Bancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP acordă membrilor cooperatori credite exclusiv in lei, pe termen scurt şi mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.99/2006 privind indtitutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza normelor proprii de creditare.
(Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care îşi are domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială de operare a bancii cooperatiste şi care a subscris şi vărsat la capitalul social al acesteia cel puţin numărul de părţi sociale stabilite prin actul constitutiv).
Acordarea de credite membrilor cooperatori reprezintă principala activitate a bancilor cooperatiste.

TIPURI DE CREDITE
Credite pentru investiţii imobiliare având următoarele destinaţii:
- cumpărarea unei construcţii;
- realizarea unei construcţii;
- reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea unei construcţii,
- menţinerea dreptului de proprietate a unei construcţii realizate;
- cumpărarea unui teren;
- viabilizarea unui teren;
- menţinerea dreptului de proprietate asupra unui teren.

CREDITE DE CONSUM pentru satisfacerea nevoilor personale sau ale familiei solicitantului, a căror destinaţie poate fi:
- achiziţionarea de bunuri, altele decât cele prevăzute la "investiţii imobiliare";
- dezvoltarea producţiei agncoleîn gospodăriile proprii,
- comercializarea produselor obţinute din producţia agricolă in gospodăriile proprii;
- activităţi de turism şi agroturism;
- activităţi de prestări servicii din diversedomenii, pentru persoane fizice autorizate;
- pentru evenimente deosebite (vacanţă, călătorii, plata unor forme de şcolarizare, participare la conferinţe şi simpozioane, căsătorie, botez, accidente grave, calamităţi naturale etc.)
- nevoi personale nenominalizate, în limita a 12 câştiguri nete ori pensii nete lunare ale solicitantului ori, după caz, ale familiei acestuia;
- pentru tratamente medicale;
- pentru deces

CREDITE DE REFINANŢARE se acordă persoanelor fizice, în scopul acoperirii unui alt credit contractat anterior în condiţii de creditare inferioare celui de refinanţare, precum şi clienţilor care mai au de rambursat dintr-un credit angajat şi doresc o sumă mai mare, din care să-şi achite debitul şi să rămână şi cu o parte din creditul acordat.

CREDITE ATRACTIV ŞI CREDITE AVANTAJ se acordă in anumite condiţii, prevăzute în reglementările emise de CREDITCOOP Casa Centrală în acest scop, în care sunt stabilite, durata maximă de acordare, valoarea creditelor, dobânzile şi comisioanele practicate, modul de rambursare etc.

CONDIŢII GENERALE
Pentru a putea beneficia de credite, membrii cooperatori trebuie să constituie la banca cooperatista de credit un fond social al cărui cuantum se stabileşte prin actul constitutiv. Acest fond are caracter de întrajutorare şi reprezintă o sursă definanţare pentru care membrii cooperatori primesc dobândă.
Creditele acordate de către Bancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP se rambursează împreună cu dobânzile aferente in rate, la termenele fixate prin contract, stabilite prin negociere cu beneficiarul de credit, în raport de valoarea creditului, evoluţia veniturilor acestuia şi în limita termenelor maxime prevăzute în normele de creditare emise de CREDITCOOP.
Nivelurile dobânzilor anuale la creditele acordate se aprobă de către consiliul de administraţie al fiecărei
banci cooperatiste, în limitele prevăzute de circularele transmise de Casa Centrală şi sunt unice pentru fiecare
plafon de credit, pentru toţi membrii cooperatori.

COMISIOANE
Bancile cooperatiste pot percepe la acordarea creditelor comisioane care să acopere din cheltuielile gestionării riscului de credit, precum şi din cheltuielile de administrare şi evidenţa creditului. Nivelul acestor comisioane este stabilit de către consiliul de administraţie al fiecărei banci cooperatiste şi trebuie să se încadreze în limitele comunicate prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

GARANTII ASIGURATORII
- Garanţii reale mobiliare (gaj) şi imobiliare (ipotecă);
- Garanţii personale din partea beneficiarului de credit şi/sau fidejusiunea sau cauţiunea, scrisori de garanţie bancară).

 

2. Credite acordate de catre Agentiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP

Potrivit prevederilor legale în vigoare, Casa Centrală şi agenţiile acesteia pot desfăşura activitatea de acordare de credite persoanelor fizice, altele decât membrii cooperatori ai bancilor cooperatiste afiliate în reţea, care işi au domiciliul sau reşedinţa în raza de operare a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

CONDITII GENERALE DE CREDITARE

- să fie angajat cu contract de muncă şi să realizeze venituri certe cu caracter de permanenţă care să asigure plata lunară a ratelor şi dobânzilor aferente pe toată durata de creditare;
- să fie pensionar sau persoană fizică care realizează venituri conform declaraţiei de venituri confirmate de administraţia financiară locală;
- să deschidă la agenţia Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP la care solicită acordarea creditului un cont de disponibilităţi prin care să se deruleze acordarea creditului şi ulterior rambursarea ratelor şi plata dobânzilor aferente;
- să garanteze rambursarea creditelor solicitate şi a dobânzilor aferente, atât cu veniturile realizate, cât şi cu garanţiile reale şi/sau personale.
Agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pot acorda persoanelor fizice credite exclusiv în lei, pe termen scurt sau mediu, pentru aceleaşi destinaţii pentru care acordă şi Bancile cooperatiste. De asemenea, agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP solicită aceleaşi tipuri de garanţii ca şi Bancile cooperatiste.
Dobânzile şi comisioanele percepute de agenţiile CREDITCOOP trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin instrucţiunile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.