Credite persoane juridice

loanCredite acordate de catre bancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP

Bancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP acordă credite pe termen scurt şi mediu microîntreprinderilor, cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a bancilor cooperatiste.

CREDITELE PE TERMEN SCURT au următoarele destinaţii:
- Aprovizionarea în vederea constituirii de stocuri de materii prime şi materiale, energie, combustibil, mărfuri etc, necesare realizării şi finalizării producţiei de mărfuri, care au desfacere asigurată, executării de lucrări şi
prestări servicii, comerţ şi altele;
- Stocuri şi cheltuieli sezoniere;
- Destinaţii speciale conform hotărârilor guvernamentale.

CREDITELE PE TERMEN MEDIU se acordă pentru realizarea următoarelor obiective:
- Amenajarea spaţiilor comerciale şi a clădirilor proprii, închiriate, preluate în concesiune sau în locaţie de gestiune;
- Achiziţionarea unor maşini şi utilaje pentru agricultură, comerţ, mijloacede transport etc;
- Achiziţionarea de animale de producţie, reproducţie şj de tracţiune;
- Achiziţionareade tehnologii noi, linii de fabricaţie etc.

CONDIŢII DE SELECTARE a clienţilor persoane juridice pentru acordări de credite:
- Clienţii din categoria celor descrişi mai sus, care solicită credite, trebuie să aibă cont de disponibil deschis la banca cooperatista şi să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin acest cont;
- Persoanele care semnează cererile de credite să aibă calitatea juridică pentru a angaja patrimonial clienţii respectivi;
- Evidenţa contabilă a acestora să fie organizata potrivit prevederilor legale şi săfie ţinuta la zi;
- Să desfăşoare activitate economică rentabilă dovedită cu documente contabile:
- Să aibă credibilitate şi o bună situaţie patrimonială şi financiară.
- Dobânzile şi comisioanele percepute de bancile cooperatiste afiliate in reţeaua CREDITCOOP la acordarea de credite persoanelor juridice trebuie sâ se încadreze în limitele stabilite prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste.
- Garanţii asigurătorii: aceleaşi ca şi la persoanele fizice.

Credite acordate de către agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP

Agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pot acorda, potrivit prevederilor legale în vigoare, credite persoanelor juridice care au sediul social şi care îşi desfăşoară activitatea in raza teritorială de operare a Bancii Centrale Cooperatiste.
Tipurile de credite acordate, condiţiile de selectare a clienţilor şi garanţiile asigurătorii solicitate sunt aceleaşi ca şi la bancile cooperatiste, nivelul dobânzilor este însă diferit, acesta trebuind sa se incadreze în limitele stabilite prin instrucţiunile CREDITCOOP.

IMPRUMUTURI INTERCOOPERATISTE
În conformitate cu prevederile art.21 şi 104 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2000, privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată prin Legea nr.200/20Q2, bancile cooperatiste şi Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP se pot sprijini reciproc cu mijloace financiare, pe durate determinate, pentru desfăşurarea unor activităţi curente, precum şi pentru efectuarea unor lucrări de investiţii, amenajări, modernizări, achiziţionarea de mijloace fixe etc.
Pot beneficia de astfel de credite numai bancile cooperatiste care prezintă credibilitate şi oferă garanţii suficiente pentru onorarea la scadenţă a obligaţiilor asumate prin contracte.
Valoarea împrumuturilor, dobânzile practicate şi celelalte condiţii ce urmează a fi prevăzute în contracte vorfi aprobate de către consiliilede administraţie aleorganizaţiilor cooperatiste creditoare şi respectiv beneficiare.
Dobânzile se stabilesc prin negociere directă, în limitele comunicate de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP.